Lock
Facebook Twitter

Amanuenssipalvelu LL-tutkinnossa

Mikä on amanuenssi?

Amanuenssi on lääketieteen opiskelija, joka työskentelee harjoittelijana jossakin terveydenhuollon toimintayksikössä. Amanuenssi ei ole synonyymi lääkärin sijaisena toimivalle tai ”kesäkandille” – amanuenssi ei saa tehdä itsenäisiä hoitopäätöksiä. Tarkoituksena on syventää teoriatietoja tutustumalla käytännön potilastyöhön.

Amanuenssipalvelun laajuus Turussa

Kaikille pakollisen amanuenssipalvelun laajuus on 21 opintopistettä. Se vastaa neljän kuukauden työpanosta siten, että minimissään opiskelija suorittaa kolmen kuukauden kokoaikaisen ja yhden kuukauden osa-aikaisen (50 %) amanuenssipalvelun. Näistä opiskelijan tulee suorittaa yksi kuukausi kirurgialla ja yksi sisätaudeilla. Omavalintainen 1,5 kuukauden osuus harjoittelusta voidaan suorittaa muissa oppiaineissa. Opiskelijan tulee toimia vähintään kaksi kuukautta loma-aikaisena amanuenssina. 100 % amanuenssikuukauden laajuus on 6 opintopistettä ja 50 % kuukauden vastaavasti 3 op. Kaksi osa-aikaista (50 %) muodostaa yhden kuukauden mittaisen täysiaikaisen amanuenssipalvelun.
Sekä 100 % että 50 % amanuenssipalvelu on suoritettava vähintään kuukauden (28 vrk) pituisissa jaksoissa.
Amanuenssikuukausi alkaa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kuukauden 15. päivänä ja loppuu seuraavan kuukauden 14. päivänä (15.x.-14.x.).
Pakollisten amanuenssuurien lisäksi voi suorittaa valinnaisia amanuenssuureja millä alalla tahansa ja kuinka paljon tahansa. Ne ovat hyvä tapa kerätä opintoon vaadittavia valinnaisopintopisteitä.

Amanuenssuurin hyväksilukeminen lääkärin sijaisena toimiessa

Kirurgian tai sisätautien pakollisen amanuenssipalvelun voi korvata toimimalla lääkärin sijaisena ko. alalla. Suorituksesta kannattaa etukäteen neuvotella oppiaineen kanssa ja opetushoitajasta on apua. Selkeissä tapauksissa ei erityisempää neuvotteluakaan oppiaineen kanssa tarvita. Muistakin lomien aikana tehdyistä lääkärin sijaisuuksista (väh. 28 vrk jakso) saa amanuenssuurin. Viemällä työtodistuksen Medisiinan C7-kerrokseen opintosihteerille, saa opintopisteet rekisteriinsä. Poikkeuksina ovat kirurgia ja sisätaudit, joiden työtodistukset toimitetaan suoraan ko. opetushoitajalle.
Syksyllä 2012 tehdyn päätöksen mukaan ei vuokralääkäriyritysten kautta tehdyistä töistä voi amanuenssuuria saada. Tämä on linjassa valmistumisen jälkeisen YEK-palvelun kanssa.

Loma-aikainen vai kurssiaikainen?

Turun yliopiston erikoisuutena on mahdollisuus toimia amanuenssina myös lukukausien aikana kurssinaikaisena amanuenssina. Loma-aikainen amanuenssi taas toimii tehtävässään joulu- tai kesälomakuukausien aikana (toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin).
Mikäli opiskelija on tauolla opinnoistaan, hän suorittaa kaikki seuran kautta myönnetyt amanuenssuurit 100 %:na kuukaudesta huolimatta. Kuitenkin, jos opiskelija on suorittanut jo pakolliset 3,5 amanuenssuuria, voi hän myös suorittaa 50 % amanuenssuurin niissä aineissa, joissa sellainen on tarjolla (psykiatria ja sisätaudit).

Amanuenssin työ on palkallista

Amanuenssipalveluksi hyväksytään Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vain palkallisessa toimessa tai virassa suoritettu palvelu. Poikkeuksena on harjoittelu ulkomailla.
Amanuenssin palkka on kurssiasemasta riippumatta vastaavasti kulloinkin virkaehtosopimuksessa määritelty palkka. Amanuenssi on harjoittelija, eikä häneen sovelleta Lääkärisopimuksen määräyksiä. Amanuenssin työehdot perustuvat KVTES:een. Amanuenssin säännöllinen työaika on 38 t 45 min/viikko ja esimerkiksi ruokatunti ei kuulu amanuenssin työaikaan, ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Amanuenssin palkka on 1.5.2018 alkaen 1595,57 € ja 1.4.2019 1611,53 €. Peruspalkan lisäksi amanuenssuurista maksetaan lomakorvaus ja lomaraha KVTES:n mukaisesti. 50% amanuenssuurissa palkka on puolet kokoaikaisen amanuenssuurin palkasta. Tämän päälle tulevat vielä lomakorvaukset ja niitä on oikeus vaatia. Itsenäisesti hankitun amanuenssuurin palkan suuruus voi poiketa VES:n vastaavasta mutta se ei koskaan saisi olla tätä alempi. Mikäli amanuenssuurin kesto on 28 vrk:tta, on palkka hieman kuukausipalkkaa pienempi. Jotkut työnantajat eivät tätä kuitenkaan näin laske vaan maksavat ystävällisesti 28 vrk:n työrupeamastakin koko kuukausipalkan.
Palkatonta amanuenssipaikkaa kotimaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä ei koskaan tule ottaa vastaan.

Amanuenssin työnkuva

Amanuenssin tulee noudattaa yksikön työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. Jokaisella klinikalla on laadittu amanuenssin toimenkuva, joka sisältää ohjeet työtehtävistä ja -ajoista. Ilmoittautumisesta työpaikalle noudatetaan kunkin klinikan antamia ohjeita. Amanuenssin tulee työajan puitteissa osallistua lääkärikunnalle tarkoitettuun koulutukseen.

Osallistuminen opetukseen amanuenssikuukauden aikana

Amanuenssin osallistuminen tutkintoon kuuluvaan opetukseen ja tentteihin tulee työjärjestelyin tehdä mahdolliseksi. Pakolliseen opetukseen osallistuminen on aina ensisijaista amanuenssipalveluun nähden, eikä amanuenssina toimiminen oikeuta vaatimaan erityisjärjestelyjä muussa opetuksessa. Pakollista opetusta ei voi lukea amanuenssuurin työtunteihin.

Amanuenssin työajat

Täysipäiväisen amanuenssin (100 %) säännöllinen työaika on sama kuin lääkäreiden työaika eli 38,25 tuntia viikossa, erikoisalan meetingit ja mahdolliset sairaalan päivystysaikana tapahtuvat työskentelyt mukaan lukien. Osa-aikaisen amanuenssin työaika on 50 % tästä työajasta. Kokonaistyöajasta täysipäiväisellä voi olla enintään 5 päivänä ja osa-aikaisella enintään 3 päivänä sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä. Mikäli työaika vaihtelee viikoittain, se tasoitetaan kuukauden jaksoissa. Päivystys sisällytetään työaikaan niillä klinikoilla, joilla se järjestetään.
Ylityötunneista ei saa hyväksiluettua valinnaisia opintoja!

 

TevaCare Speksi 2019 Mehiläinen Turun terveystoimi