Lock
Facebook Twitter

Amanuenssipalvelu LL-tutkinnossa

Mikä on amanuenssi?

Amanuenssi on lääketieteen opiskelija, joka työskentelee harjoittelijana jossakin terveydenhuollon toimintayksikössä. Amanuenssi ei ole synonyymi lääkärin sijaisena toimivalle tai ”kesäkandille” – amanuenssi ei saa tehdä itsenäisiä hoitopäätöksiä. Tarkoituksena on syventää teoriatietoja tutustumalla käytännön potilastyöhön.

Amanuenssipalvelun laajuus Turussa

Kaikille pakollisen amanuenssipalvelun laajuus on 21 opintopistettä. Se vastaa neljän kuukauden työpanosta siten, että minimissään opiskelija suorittaa kolmen kuukauden kokoaikaisen ja yhden kuukauden osa-aikaisen (50 %) amanuenssipalvelun. Näistä opiskelijan tulee suorittaa yksi kuukausi kirurgialla ja yksi sisätaudeilla. Omavalintainen 1,5 kuukauden osuus harjoittelusta voidaan suorittaa muissa oppiaineissa. Opiskelijan tulee toimia vähintään kaksi kuukautta loma-aikaisena amanuenssina. 100 % amanuenssikuukauden laajuus on 6 opintopistettä ja 50 % kuukauden vastaavasti 3 op. Kaksi osa-aikaista (50 %) muodostaa yhden kuukauden mittaisen täysiaikaisen amanuenssipalvelun.
Sekä 100 % että 50 % amanuenssipalvelu on suoritettava vähintään kuukauden (28 vrk) pituisissa jaksoissa.
Amanuenssikuukausi alkaa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kuukauden 15. päivänä ja loppuu seuraavan kuukauden 14. päivänä (15.x.-14.x.).
Pakollisten amanuenssuurien lisäksi voi suorittaa valinnaisia amanuenssuureja millä alalla tahansa ja kuinka paljon tahansa. Ne ovat hyvä tapa kerätä opintoon vaadittavia valinnaisopintopisteitä.

Amanuenssuurin hyväksilukeminen lääkärin sijaisena toimiessa

Kirurgian tai sisätautien pakollisen amanuenssipalvelun voi korvata toimimalla lääkärin sijaisena ko. alalla. Suorituksesta kannattaa etukäteen neuvotella oppiaineen kanssa ja opetushoitajasta on apua. Selkeissä tapauksissa ei erityisempää neuvotteluakaan oppiaineen kanssa tarvita. Muistakin lomien aikana tehdyistä lääkärin sijaisuuksista (väh. 28 vrk jakso) saa amanuenssuurin. Viemällä työtodistuksen Medisiinan C7-kerrokseen opintosihteerille, saa opintopisteet rekisteriinsä. Poikkeuksina ovat kirurgia ja sisätaudit, joiden työtodistukset toimitetaan suoraan ko. opetushoitajalle.
Syksyllä 2012 tehdyn päätöksen mukaan ei vuokralääkäriyritysten kautta tehdyistä töistä voi amanuenssuuria saada. Tämä on linjassa valmistumisen jälkeisen YEK-palvelun kanssa.

Loma-aikainen vai kurssiaikainen?

Turun yliopiston erikoisuutena on mahdollisuus toimia amanuenssina myös lukukausien aikana kurssinaikaisena amanuenssina. Loma-aikainen amanuenssi taas toimii tehtävässään joulu- tai kesälomakuukausien aikana (toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin).
Mikäli opiskelija on tauolla opinnoistaan, hän suorittaa kaikki seuran kautta myönnetyt amanuenssuurit 100 %:na kuukaudesta huolimatta. Kuitenkin, jos opiskelija on suorittanut jo pakolliset 3,5 amanuenssuuria, voi hän myös suorittaa 50 % amanuenssuurin niissä aineissa, joissa sellainen on tarjolla (psykiatria ja sisätaudit).

Amanuenssin työ on palkallista

Amanuenssipalveluksi hyväksytään Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vain palkallisessa toimessa tai virassa suoritettu palvelu. Poikkeuksena on harjoittelu ulkomailla.
Amanuenssin palkka on kurssiasemasta riippumatta vastaavasti kulloinkin virkaehtosopimuksessa määritelty palkka. Amanuenssi on harjoittelija, eikä häneen sovelleta Lääkärisopimuksen määräyksiä. Amanuenssin työehdot perustuvat KVTES:een. Amanuenssin säännöllinen työaika on 38 t 45 min/viikko ja esimerkiksi ruokatunti ei kuulu amanuenssin työaikaan, ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Amanuenssin palkka on 1.5.2018 alkaen 1595,57 € ja 1.4.2019 1611,53 €. Peruspalkan lisäksi amanuenssuurista maksetaan lomakorvaus ja lomaraha KVTES:n mukaisesti. 50% amanuenssuurissa palkka on puolet kokoaikaisen amanuenssuurin palkasta. Tämän päälle tulevat vielä lomakorvaukset ja niitä on oikeus vaatia. Itsenäisesti hankitun amanuenssuurin palkan suuruus voi poiketa VES:n vastaavasta mutta se ei koskaan saisi olla tätä alempi. Mikäli amanuenssuurin kesto on 28 vrk:tta, on palkka hieman kuukausipalkkaa pienempi. Jotkut työnantajat eivät tätä kuitenkaan näin laske vaan maksavat ystävällisesti 28 vrk:n työrupeamastakin koko kuukausipalkan.
Palkatonta amanuenssipaikkaa kotimaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä ei koskaan tule ottaa vastaan.

Amanuenssin työnkuva

Amanuenssin tulee noudattaa yksikön työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. Jokaisella klinikalla on laadittu amanuenssin toimenkuva, joka sisältää ohjeet työtehtävistä ja -ajoista. Ilmoittautumisesta työpaikalle noudatetaan kunkin klinikan antamia ohjeita. Amanuenssin tulee työajan puitteissa osallistua lääkärikunnalle tarkoitettuun koulutukseen.

Osallistuminen opetukseen amanuenssikuukauden aikana

Amanuenssin osallistuminen tutkintoon kuuluvaan opetukseen ja tentteihin tulee työjärjestelyin tehdä mahdolliseksi. Pakolliseen opetukseen osallistuminen on aina ensisijaista amanuenssipalveluun nähden, eikä amanuenssina toimiminen oikeuta vaatimaan erityisjärjestelyjä muussa opetuksessa. Pakollista opetusta ei voi lukea amanuenssuurin työtunteihin.

Amanuenssin työajat

Täysipäiväisen amanuenssin (100 %) säännöllinen työaika on sama kuin lääkäreiden työaika eli 38,25 tuntia viikossa, erikoisalan meetingit ja mahdolliset sairaalan päivystysaikana tapahtuvat työskentelyt mukaan lukien. Osa-aikaisen amanuenssin työaika on 50 % tästä työajasta. Kokonaistyöajasta täysipäiväisellä voi olla enintään 5 päivänä ja osa-aikaisella enintään 3 päivänä sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä. Mikäli työaika vaihtelee viikoittain, se tasoitetaan kuukauden jaksoissa. Päivystys sisällytetään työaikaan niillä klinikoilla, joilla se järjestetään.
Ylityötunneista ei saa hyväksiluettua valinnaisia opintoja!

Amanuenssuurien suoritusajat:

C3 jälkeen

kliininen neurofysiologia, myös kurssiaikaisena (jakoperusteena Hermoston rakenne ja toiminta – opintokokonaisuuden arvosana, mikäli kladisijoitusta ei ole) HUOM! Lähetä henkilötietolomake aina sihteerille Aaltonen Virpi-Helena (Virpi-Helena.Aaltonen@tyks.fi)

C4 jälkeen

patologia, vain loma-aikaisena

C5 jälkeen

laboratoriolääketiede, vain loma-aikaisena

C6 jälkeen

sisätaudit (15.4. alkaen) HUOM! Katso uusi amanuenssuuriohjeistus, joka on voimassa 15.11.18 alkaen

fysiatria, vain loma-aikaisena

onkologia ja sädehoito, vain loma-aikaisena

kliininen fysiologia, vain loma-aikaisena

tk-manu, vain loma-aikaisena

C7 aikana ja jälkeen

kirurgia, kirurgian kurssin aikana ei saa suorittaa minkään muun oppiaineen amanuenssuureja kuin kirurgian amanuenssuuria. Sisätautien kurssin on oltava hyväksytysti suoritettu ennen amanuenssuuria (C7:lla saa hakea jo elokuussa, eli 15.8. alkavaa kirurgian amanuenssuuria)

anestesiologia joululomasta alkaen, ei järjestetä syyslukukausien aikana

radiologia joululomasta alkaen

C8 aikana ja jälkeen

knk, myös kevään aikana (mutta vasta tutkimustekniikkaharjoitusten jälkeen)

neurologia, myös kevään aikana

psykiatria, myös kevään aikana

C9/C10

naistentaudit, myös kurssin aikana

lastentaudit, lopputentin hyväksymisen jälkeen, kurssin aikana ei mitään, HUOM! Lähetä aina rokotussuojaitsearviointi lomake opetushoitaja Marjaana Tammisalolle ennen manun alkamista!

ihotaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

keuhkotaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

silmätaudit, kurssin jälkeen, vain loma-aikaisena

lastenkirurgia, myös kurssiaikaisena, kun kirurgian ja lastentautien kurssit hyväksytysti suoritettu

akuuttilääketiede, myös kurssiaikaisena (vaatimuksena 4. vuoden suoritetut opinnot)

Amanuenssuurien tarjolla olevat määrät kullakin klinikalla:

3 anestesiologia (ei syyslukukautena)

2-4 radiologia (Voidaan jakaa 2kpl ns. ehdollista amanuenssuuria, mikäli kuukauden jaossa jää paikkoja jakamatta muista klinikoista.)

10-16 kirurgia

paikat 1-11 jaetaan, mikäli hakijoita on.

Tämän lisäksi ehdollisina amanenssuureina 12., 13., 14. ja 15. manu jaetaan, jos kuukauden jaossa jää paikkoja täyttämättä muista klinikoista.

Mikäli lastenkirurgialle on hakija, voidaan paikka jakaa vielä 16. manuna.

1 kpl 100% ja 8 kpl 50% sisätaudit

Kaikille, paitsi kurssittomille/tauolla oleville: Ilmoita hakemuksessa, haetko 100% manua (joka on iltapäivystysmanu) vai 50% manua ja jos molempia, niin kumpaa ensisijaisesti.

Kurssittomat/tauolla olevat: Kursittomien ja tauolla olevien manu on aina 100%. Hakemuksessa tulee kertoa, hakeeko 100% iltapäivystysmanua vai 100% tavallista osastolla tehtävää manua, ja jos molempia niin kumpaa ensisijaisesti. Tarjolla on joka kuukausi vain 1 kpl 100% iltapäivystys manu, muut kurssittomat/tauolla olevat tekevät sitten tavallisen 100% osastomanun. Tarkennus on tärkeä, sillä jakoperusteiden mukaisesti parhaalla sijalla oleva halukas hakija saa tuon iltapäivystysmanun, on hän sitten miltä kurssilta tahansa.

Loma-aikaiset amanuenssuurit ovat aina 100%, myös sisätaudeilla.

TYKS:n kesän amanuenssuurijaossa jaetaan myös TYKS:n lähisairaaloiden amanuenssipaikat. Näitä on tarjolla lomakuukausille (touko-heinä) seuraavasti: Salo 2 paikkaa/kk, Uki 1/kk ja Loimaa 1/kk. Näissä sairaaloissa amanuenssijakso sijoittuu samalle ajanjaksolle, eli 15.x.-14.x., kuin muutkin TYKS:n amanuenssuurit

3 (elo-, syys-, loka- ja marraskuu) ja 6 (muina kuukausina) naistentaudit

Ohjeistus syyslukukauden amanuenssuureihin muuttunut. Kun klinikalle palkataan 3 amanuenssia (elo-marraskuu), palkataan tällöin 3 kpl 50% amanuenssia.

6 amanuenssin kohdalla klinikalle otetaan ensisijaisesti 3 kpl 100% ja 3 kpl 50%. Tällöin mikäli gynekologian klinikalta jää paikkoja jälkihakuun, voidaan prosenttiosuuksia tarvittaessa muuttaa osa-aikaisesta kokoaikaiseksi ja toisinpäin.

50% amanuenssuurista ei tarvitse erikseen kysyä lupaa klinikalta. Muista kuitenkin mainita hakemuksessasi, kumpaa haet vai haetko molempia ja missä järjestyksessä.

5 lastentaudit

50% amanuenssuurin voi suorittaa, jos paikkoja jää yli. Ota aina yhteys lastentautien opetushoitajaan, kun haluat suorittaa 50% manun!

3 KNK

Kurssiaikaisena voi tehdä myös 50% amanuenssuurin, mutta etusijalla ovat 100% amanuenssuurin suorittajat.

2 neurologia

1 psykiatria 50% / (100%)

Myös 100% amanuenssuuri on mahdollista suorittaa kurssiaikaisena, mikäli lukujärjestyksessä ei ole pakollista opetusta amanuenssuurin aikana.

2 akuuttilääketiede

1 Kliininen neurofysiologia (KNF) 50%

Kevätlukukaudella voidaan palkata 2x 50% amanuenssia (1x helmikuu ja 1x maaliskuu), samoin syyslukukaudelle (1x elokuu ja 1x syyskuu). Loma-aikaisena voidaan palkata 1×100%-amanuenssi jokaista lomakuukautta kohden.

Loma-aikana lisäksi tarjolla vain lomalla tehtäviä manuja:

2 laboratoriolääketiede

1 onkologia

3 iho- ja sukupuolitaudit

2 silmätaudit

1 keuhkotaudit

2 patologia

1 kliininen fysiologia

1-2 mikrobiologia

Turun terveystoimi Aesculapius OP