Lock
Facebook Instagram

Lääkärin sijaisena toimiminen

Loma-aikainen työ lääkärin sijaisena antaa korvaamatonta kokemusta ja oppia LL-tutkintoa suorittavalle, ja saattaapa kesätöiden kautta aueta ajatus siitä, millaisen uran haluaisi itselleen valmistuttuaan rakentaa. Lähtökohtaisesti ei ole olemassa ”opettavaisinta” kesätyötä, vaan jokainen työpaikka auttaa medisiinarin lääkäriksi kasvamisessa.

Lääkärin tehtäviin hakeutuvan kandidaatin on syytä etukäteen perusteellisesti tutustua asiaan liittyviin lakeihin ja ohjeisiin, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin ja työ potilaiden parissa sujuisi opettavaisesti ja turvallisesti.

Vastuu toiminnan laillisuudesta ei ole vain työnantajalla ja ohjaavilla lääkäreillä, vaan aina myös kandidaatilla itsellään. Jos opiskelijalle tarjotaan liian vaativia tai lainvastaisia tehtäviä, on hänen osattava niistä kieltäytyä. Liiallisesta epävarmuudesta on haittaa työntekijälle ja pahimmillaan vaikuttaa potilasturvallisuuteen.

Palkan ei tulisi olla ainoa peruste työpaikan valintaan. Huono kesätyöpaikka voi antaa vääristyneen kuvan tietystä erikoisalasta, johtaa rimakauhuun ja stressaantumiseen kun liian vaativiin tehtäviin ei ole tarvittavaa ohjausta, ja joskus jopa inhimillisiin tragedioihin hoitovirheiden muodossa, kun tarpeellinen ohjaus ja valvonta on laiminlyöty työnantajan suunnalta.

Kandeille tarjotaan Suomessa ajoittain aivan liian vaativia tehtäviä. Tähän on myös TEO (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) kiinnittänyt huomiota. Vaikka kaveri pärjäisikin, ovat opiskelijat taidoiltaan ja rohkeudeltaan erilaisia, joten kuuntele omia tuntemuksiasi ja aavistuksiasi, kun etsit sopivaa työpaikkaa. Kysy reippaasti lisätietoa ja käy tapaamassa työnantajaa. Pelkän sähköpostinvaihdonkin tuloksena voi paikan saada, mutta se ei välttämättä ole viisasta kummankaan osapuolen kannalta.

Hyvä duunipaikka voi antaa korvaamattoman arvokkaita eväitä koko urallesi, huono työpaikka voi tuhota motivaatiosi ja johtaa valvonnan ja ohjauksen puuttumisen vuoksi jopa ikäviin oikeustoimi- ja kantelutilanteisiin. Valitse siis viisaasti!

Mitä laki sanoo?

Jokaiselle kandisijaiselle on kirjallisesti nimettävä ohjaaja, joka puuttuu opiskelijan toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin ja keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu. Työnantajalla on velvollisuus arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja sen kautta hänelle mahdolliset työtehtävät. Opiskelijan työnkuva on tarkasti määriteltävä. Työnantajan on varmistuttava siitä, että vaaditut opinnot on suoritettu ja arvioitava opiskelijan valmiudet kyseiseen työtehtävään, vaikka opiskelija tulisikin töihin ns. vuokralääkärifirman kautta.

Neljän ensimmäisen opintovuoden pakolliset opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muutoin terveyskeskuksessa. Suoritettuna pitää olla sen erikoisalan opinnot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Joskus eteen voi sattua potilas, jonka ongelmista et ole saanut koulutusta. Tällöin kannattaa pienellä kynnyksellä luovuttaa potilaan hoito vanhemmalle kollegalle.

Jos neljä vuotta suorittaneella opiskelijalla on päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa. Ohjaaja ei siis voi olla vanhempi opiskelija. Tämän kollegan on oltava paikalla, puhelinpäivystäjä ei riitä. Valvoja voi olla eri erikoisalan edustaja. Vain neljä vuotta suorittanut ei saa puhelinpäivystää.

Viisi vuotta hyväksytysti suorittanut opiskelija saa toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä ja toimia niissä myös päivystystehtävissä. Päivystäjänä hänelle on oltava nimettynä takapäivystäjä, joka on laillistettu ja ammattiaan itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu lääkäri. Vanhempi opiskelija ei riitä takapäivystäjäksi. Takapäivystäjän on oltava viivytyksettä tavoitettavissa, ja saavuttava tarvittaessa päivystyspisteeseen opiskelijan tueksi. Toimintayksikön vastaava johtaja määrittelee, missä ajassa kyseisen toimipisteen takapäivystäjän on saavuttava paikalle.

Suomen Medisiinariliitto julkaisee vuosittain Kandin työoppaan, jossa virkaehtosopimuksen kiemurat, palkkaus, työaika, kandien oikeudet ja VRK-kortin tilaaminen on selitetty yleistajuisesti. Medisiinariliitto tarjoaa tukea kesätöihin liittyvissä ongelmissa. Jokaisella kandidaatilla on myös mahdollisuus konsultoida Lääkäriliiton asianajajaa oikeudellisissa asioissa.

Kandin työopas

Usein kysyttyä

Voiko 4 vuotta suorittanut työskennellä terveyskeskuspäivystyksessä, jos paikalla on valvovalle ohjaajalle asetetut ehdot täyttävä vanhempi kollega?

Ei voi. 4 vuotta suorittanut voi työskennellä ainoastaan TK-vuodeosastolla, ei missään muussa perusterveydenhuollon tehtävässä.

Voiko 4. vuosikurssin kandi toimia yhteispäivystyksessä?

Periaatteessa voi, mikäli hänelle on jaoteltu ainoastaan yhden erikoisalan potilaita. Tästä on paikkakuntakohtaisia eroja, esim. Varsinais-Suomen pohjoispuolella sijaitsevan maakunnan keskussairaalan päivystyksessä ei ole enää mahdollista toimia itsenäisesti 4. vsk-kandina, vaan työtä tehdään amanuenssin oikeuksin. Toisaalla taas pystyy ko. päivystyksiä tekemään ”normaalisti”.

Voiko kandi tehdä etätöitä?

Nykyisellään lainsäädäntö tai Valvira ei linjaa asiasta juuta eikä jaata, minkä vuoksi myös Medisiinariliitto ei suosittele etätöiden tekemistä kandin oikeuksilla.

Haittaako, jos yksi tentti, harjoitustyö tai kurssi puuttuu vaadituista opinnoista?

Yhtäkään tenttiä tai harjoitustyötä ei saa puuttua vaadituista. Jos suorituksia puuttuu, on kyseessä laiton lääkärintoimen harjoittaminen.

Jokainen vastoin määräyksiä toimiva kandidaatti aiheuttaa vahinkoa paitsi itselleen ja omalle uralleen, myös muiden kandidaattien ja valmistuneidenkin kollegoiden maineelle. TEO on ilmoittanut, että jokainen hoitovirhe, jonka kandi tekee toimiessaan sijaisena ilman asianmukaisesti suoritettuja vaadittuja opintoja, johtaa asian uutisointiin ja poliisin yhteydenottoon. Tukea kandiseurasta, tiedekunnalta, TEOsta tai Lääkäriliitosta on turha ko. tilanteessa odottaa.

Saako 4.vsk:n kandi todeta kuoleman?

Lääkäriliiton lakimiehen tulkinnan mukaan ei. Kuolintodistuksia saa yhä kirjoittaa toimipisteen alueellisten ohjeiden mukaisesti. 5. vsk:n oikeuksilla saa todeta kuoleman.

Milloin voi toimia psykiatrian päivystäjänä?

Psykiatrian päivystykseen ei ole mitään erityisehtoja, vaan samat säännöt pätevät kuin muillekin aloille. Jos paikalla ei fyysisesti ole ehdot täyttävää ohjaavaa lääkäriä, ei 4 vuotta opiskellut voi psykiatrialla päivystää.

Voiko työt sijaisena aloittaa, vaikka viimeisten tenttien tulokset puuttuisivat?

Ei. Ennen kuin viimeinenkin 4. vuoden pakollisten opintojen tenttitulos on saapunut, ei kandidaatti saa toimia sijaisena eli tehdä hoitopäätöksiä tai esim. kirjoittaa reseptejä. Kannattaa kysyä mahdollisuutta toimia amanuenssi-nimikkeellä siihen asti, että tulokset ovat tulleet.

Mitä amanuenssi saa tai ei saa tehdä?

Amanuenssi ei saa koskaan toimia itsenäisesti. Amanuenssi ei saa kirjoittaa reseptejä tai allekirjoittaa todistuksia tai muitakaan asiakirjoja. Amanuenssi ei saa antaa lääkemääräyksiä tai tehdä muitakaan hoitopäätöksiä. Toimenpiteitä tehdessä amanuenssin toimintaa on valvottava ja häntä ohjattava. Amanuenssi voi avustaa leikkauksissa, laatia potilasasiakirjoja ohjatusti ja valvotusti.

Miten hyvän kesätyöpaikan löytää?

Aloittamalla etsimisen hyvissä ajoin – edellisen vuoden loka-marraskuu ei ole liioittelua. Ota yhteyttä useampaan paikkaan tarvittaessa useammalla eri erikoisalalla. Kysele tarkkaan työnkuvasta, ohjauksesta ja muusta käytännön työhön liittyvästä. Palkka-asioissa kannattaa muistaa, että olet vasta opiskelija, eikä loistopaikka kannata hylätä vain siksi, että kaverille luvattiin toisessa paikassa 200 euroa enemmän kuussa. Vanhemmilta kollegoilta kannattaa kysellä vinkkejä hyvistä paikoista – kokemusperäinen tieto kertoo aina enemmän kuin alan lehtien prameat työpaikkailmoitukset.

Pohdi etukäteen, mitä haluat oppia. Jos erilaiset toimenpiteet ovat toivelistallasi, kerro se potentiaaliselle työnantajalle. Perusopintovaiheessa arvokkainta potilasmateriaalia ovat ne ihan tavalliset taudit, kandi ei välttämättä kovinkaan paljoa hyödy todella erikoistuneen yksikön toimintaan tutustumisesta, varsinkin kun erityisosaamiskeskuksissa mahdollisuudet itse päästä tekemään asioita ovat usein heikommat kuin esim. keskussairaalatasolla.

Vuokrafirman kautta vai suoraan työnantajan palvelukseen?

Selviä etuja tai huonoja puolia ei voida kummastakaan työnantajatahosta listata lukuun ottamatta vuokrafirmojen usein mahdollistamaa korkeampaa palkkatasoa ja joitakin mahdollisia työsuhde-etuja. Lain asettamat vaatimukset koskevat kumpaakin tahoa, ja huonoja kandityöpaikkoja löytyy kummaltakin sektorilta. Samoin kuin niitä todella mainioita. Ainoa keino varmistaa työpaikkansa sopivuus on itse aktiivisesti selvitellä asiaa. Älä luota vuokrafirman ylimalkaiseen työpaikkatarjoukseen, vaan varmista paikan sopivuus juuri sinulle. Hyvä palkkataso ja työsuhde-etuja on monin paikoin tarjolla myös julkisella sektorilla.

OP PrimeHunters Kuntarekry