Lock
Facebook Instagram

Seuran säännöt

I LUKU – Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Turun Lääketieteenkandidaattiseura r.y. ja kotipaikka Turun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran tarkoituksena on muodostaa jäsenistään kollegiaalinen yhteisö ja toimia heidän hyväkseen ammatti- ja opintoasioissa. Samalla seura antaa jäsenilleen kansalaiskasvatusta, edistää heidän ammatillista pätevyyttään sekä kasvattaa heistä lääkärietiikan mukaan toimivia lääkäreitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia, illanviettoja, tutustumiskäyntejä, retkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan yhdistyksiin, tekee aloitteita opinnollisissa asioissa asianomaiselle taholle sekä harjoittaa käytännöllistä jäsenpalvelutoimintaa.
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila-, ravintola- sekä valmennuskurssitoimintaa, järjestää maksullisia huvi- ja kulttuuritilaisuuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Seuran jäseniksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketiedettä opiskelevat ja opiskelleet henkilöt sekä muiden lääketieteellisten tiedekuntien nykyiset tai entiset opiskelijat, jotka jäsenyyttä perustellusti hakevat. Jäseneksi ottamisesta päättää seuran neuvosto sille osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella. Samassa opiskeluvaiheessa olevien jäsenten muodostamasta ryhmästä käytetään seurassa nimitystä kurssi.

Jäsenyyden katsotaan päättyvän sen kalenterivuoden lopussa, jolloin asianomainen lopettaa opiskelunsa Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Jos jäsen haluaa erota seurasta, ennen kuin hänen jäsenyytensä edellisen momentin mukaan on päättynyt, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa. Neuvoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana tai merkkilautakunnassa toimiva lääketieteen lisensiaatti on kuitenkin toimikautensa aikana seuran jäsen.

Jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan tai herättää käytöksellään yleistä pahennusta, voi neuvosto harkintansa mukaan ja asianomaista kuultuaan erottaa seurasta määräajaksi tai ainiaaksi. 3/4 neuvoston jäsenistä on kannatettava erottamispäätöstä. Pienemmistä rikkomuksista voi hallitus käyttää sopivaksi katsomiaan rankaisumuotoja.

Seura voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet seuran pyrkimyksiä, tai joille seura muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan. Kunniajäsen kutsutaan neuvoston esityksellä, joka on saanut seuran kokouksessa puolelleen 9/10 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.

II LUKU – Seuran kokous

Seuran päätäntävaltaa 9 §:ssä mainituissa asioissa käyttää seuran kokous. Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus osallistua seuran kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa. Kokous on päätösvaltainen, kun 1/10 seuran jäsenistä tai vähintään 40 seuran jäsentä on saapuvilla.

Sääntömääräinen seuran kokous pidetään marraskuussa. Ylimääräinen seuran kokous on kutsuttava koolle 14 vrk:n kuluessa, jos seuran vanhin, neuvosto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos 1/20 seuran jäsenistä tai vähintään 25 seuran jäsentä sitä perustellulla kirjelmällä seuran hallitukselta pyytää.

Sääntömääräisessä seuran kokouksessa valitaan marraskuun 15. päivästä lukien vuodeksi kerrallaan 12 §:n mukaan jäsenet neuvostoon. Lisäksi valitaan sääntömääräisessä seuran kokouksessa seuran vanhin, neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Sääntömääräisessä tai ylimääräisessä seuran kokouksessa voidaan keskustella myös muusta asiasta, jonka neuvosto tai vähintään 25 seuran jäsentä haluaa saada käsiteltäväksi. Asia, jota halutaan käsitellä sääntömääräisessä seuran kokouksessa on ilmoitettava seuran hallitukselle viimeistään 15. päivänä lokakuuta.

10§

Seuran kokouksen kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsun, jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat, on oltava näkyvissä seuran virallisilla tiedotuskanavilla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

11§

Seuran kokouksen puheenjohtajana toimii seuran vanhin, hänen estyneenä ollessaan neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Seuran kokouksen sihteerinä toimii seuran pääsihteeri tai kokouksen puheenjohtajan kutsuma seuran jäsen.

12§

Seuran kokouksessa on jokaisella seuran jäsenellä yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Asiat ratkaistaan kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Seuran kokous valitsee neuvoston jäsenet ja tarpeellisiksi katsomansa määrän varajäseniä suhteellista vaalitapaa käyttäen. Vaalit toimitetaan, jos ehdokkaita on enemmän kuin valittavia, suljetuin lipuin. Mahdollisuuksien mukaan äänestys voidaan toteuttaa postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Neuvoston vaaleja koskevat tarkemmat määräykset ovat vaaliohjesäännössä.

13§

Seuran kokouksessa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi kutsuttua kokouksen osanottajaa allekirjoittavat. Pöytäkirjan jäljennös on oltava näkyvissä seuran virallisilla tiedotuskanavilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.

III LUKU – Neuvosto

14§

Neuvosto käyttää seuran päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka eivät näiden sääntöjen 9 §:n mukaan kuulu seuran kokoukselle. Neuvoston muodostavat 12 §:n mukaisesti valitut 25 jäsentä. Neuvoston toimikausi kestää yhden vuoden ja alkaa marraskuun 15. päivänä.
Neuvoston jäsenen erotessa kesken toimikauden tai tultua valituksi hallituksen jäseneksi, pääsihteeriksi tai taloudenhoitajaksi tulee hänen tilalleen varahenkilö. Mikäli näin ei saada täydennetyksi neuvostoa, kutsutaan ylimääräinen seuran kokous valitsemaan puuttuvat neuvoston jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15§

Neuvosto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kolmesti lukuvuodessa, marraskuussa, maaliskuussa ja syyskuussa ja ylimääräisiin kokouksiin, jos neuvoston puheenjohtaja tai seuran hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai mikäli vähintään 10 neuvoston jäsentä sitä kirjallisesti neuvoston puheenjohtajalta tai hallitukselta anoo. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee neuvoston kokoontua 14 vrk:n kuluessa anomuksen jättämisestä. Marraskuussa kokous pidetään aikaisintaan marraskuun 15. päivänä.

16§

Neuvoston kutsuu koolle neuvoston puheenjohtaja tai hallitus. Kokouskutsu on oltava nähtävissä seuran virallisilla tiedotuskanavilla ja se on lähetettävä kullekin neuvoston jäsenelle viimeistään neljä päivää ennen neuvoston kokousta. Näin koolle kutsuttu kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 13 neuvoston jäsentä on saapuvilla. Neuvoston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai neuvoston kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Seuran jäsenillä on oikeus olla läsnä neuvoston kokouksissa, ja seuran vanhimmalla, neuvoston puheenjohtajalla, neuvoston varapuheenjohtajalla, seuran hallituksen jäsenillä ja seuran pääsihteerillä on oikeus käyttää siellä puhevaltaa.

17§

Neuvoston kokousten puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteerinä seuran pääsihteeri tai kokouksen puheenjohtajan kutsuma seuran jäsen.
Kokouksessa on kullakin neuvoston jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkeavat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita.

18§

Marraskuussa pidettävässä kokouksessa neuvosto:
1) Valitsee hallituksen sekä toimikunnat ja virkailijat seuraavaksi toimintavuodeksi. Seuran toimintavuosi on kalenterivuosi.
2) Määrää jäsenmaksun suuruuden ja vahvistaa talousarvion seuraavaksi toimintavuodeksi.
3) Valitsee seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
4) Käsittelee seuran toimintasuunnitelman.
Maaliskuun aikana pidettävässä kokouksessa neuvosto:
1) Käsittelee hallituksen laatiman kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta.
2) Vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Syyskuun aikana pidettävässä kokouksessa neuvosto:
1) Käsittelee anomukset seuran jäseniksi pääsystä.
2) Julistaa seuran virat haettaviksi ensi vuodeksi.

IV LUKU – SEURAN VANHIN, NEUVOSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

19§

Seura valitsee seuran vanhimman marraskuussa pidettävässä seuran sääntömääräisessä kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Seuran vanhin valitaan seuran toimintaan perehtyneiden Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professoreiden keskuudesta. Seuran vanhimman toimikausi alkaa seuraavan tammikuun 1. päivänä.
Jos seuran vanhimman paikka vapautuu ennen hänen toimikautensa päättymistä, valitaan tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa seuran kokouksessa uusi seuran vanhin toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Seuran vanhimmalla on täydet jäsenoikeudet.

20§

Seura valitsee marraskuussa pidettävässä sääntömääräisessä kokouksessa myös neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mieluiten lisensiaattitutkinnon suorittaneiden nykyisten tai entisten jäsenten keskuudesta. Toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi vuotta. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan paikan vapautuessa kesken toimikauden valitaan seuran kokouksessa uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

V LUKU – Hallitus

21§

Seuran hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään 12 jäsentä, jotka neuvosto valitsee marraskuun kokouksessa yhdeksi vuodeksi käyttäen enemmistövaalitapaa. Hallituksen toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, valitsee neuvosto uuden jäsenen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi katsoessaan sen tarpeelliseksi.

22§

Hallitus, jonka toimintaa varten neuvosto vahvistaa työjärjestyksen, käyttää seuran toimeenpanovaltaa ja toimii sen lakimääräisenä edustajana sekä hoitaa ne asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu seuran muille elimille. Hallitus valmistelee neuvostolle esille tulevat asiat ja huolehtii neuvoston ja seuran kokousten päätösten toimeenpanemisesta.
Hallitus voi tiettyä tehtävää varten asettaa jaoston, joka toimii hallituksen ohjeiden mukaisesti.

23§

Seuran vanhimmalla, neuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla ja seuran virkailijoilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa.

24§

Neuvoston puheenjohtaja kutsuu ennen toimikauden alkua hallituksen järjestäytymiskokoukseen ja johtaa siinä asiain käsittelyä kunnes hallitus on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

VI LUKU – Virkailijat ja toimielimet

25§

Seuran virkailijoita ovat seuran pääsihteeri, taloudenhoitaja ja tiedottaja. Virkailijat valitsee ja heille myöntää eron neuvosto, joka myös talousarvion puitteissa vahvistaa heille suoritettavan palkkion.
Virkailijoiden tehtävät määritellään ohjesäännössä, jonka neuvosto vahvistaa.

26§

Neuvosto voi valita tiettyä toimialaa varten toimihenkilön, joka noudattaa neuvoston vahvistamaa ohjesääntöä tai toimintaohjetta.

27§

Tietyn toimialan hoitamista varten voi neuvosto perustaa erityisen toimikunnan. Päätöksessään on neuvoston samalla vahvistettava toimikunnalle ohjesääntö ja määrättävä, millä tavalla sen talous järjestetään.

VII LUKU – Talous

28§

Seuran talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtivat hallitus ja taloudenhoitaja.

29§

Hallitus laatii neuvostolle ehdotuksen seuran talousarvioksi ja esittää sen neuvoston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa.

30§

Jokainen seuran jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksuista ovat vapautetut kunniajäsenet, seuran vanhin, neuvoston puheenjohtaja, neuvoston varapuheenjohtaja, merkkilautakunnan jäsenet sekä hallituksen päätöksellä hyvin perustellusta syystä yliopistosta poissaoleviksi ilmoittautuneet seuran jäsenet.

31§

Seuran tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 31. päivänä.

32§

Taloudenhoidossa noudatettavaksi neuvosto vahvistaa ohjesäännön, jossa tarkemmin määrätään taloudenhoidosta huolehtivien elinten ja henkilöiden velvollisuudet ja tehtävät sekä annetaan muut tarpeelliset talouden ja omaisuuden hoitoa koskevat ohjeet.

VIII LUKU – Erillisiä määräyksiä

33§

Seuran nimen kirjoittavat neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä pääsihteerin, taloudellisissa asioissa taloudenhoitajan kanssa.

34§

Seuran toimintaan liittyvistä ohjesäännöistä ja niiden muuttamisesta päättää neuvosto.

35§

Tunnustuksena seuran tai sen päämäärien hyväksi tehdystä työstä seura voi jakaa kunnia- ja ansiomerkkejä sekä pöytästandaaria. Merkkien jakamisesta ja käytöstä määrätään merkkiohjesäännöillä, jotka neuvosto vahvistaa.

36§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää neuvosto kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Muutosehdotus hyväksytään, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

37§

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Purkamispäätös tulee voimaan, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

38§

Jos seura purkautuu tai tulee lakkautetuksi joutuvat sen varat Duodecim-seuran Turunmaan paikallisosasto r.y:lle käytettäväksi lääketieteen opiskelijoiden hyväksi.

OP SatSHP-Satasairaala Burana