Lock
Facebook Instagram

Tivolin vuokrausehdot

1. VUOKRA

Tivolin vuokraajana toimii Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry (TLKS ry). Tivolin vuokrahinnat ovat nähtävillä TLKS ry:n internetsivuilla. Vuokra maksetaan TLKS ry:n osoittamalle pankkitilille TLKS ry:n määräämänä ajankohtana. Vuokrasopimuksen katsotaan syntyneen, kun TLKS ry:n neuvoston valtuuttama henkilö hyväksyy vuokraajan tekemän varauspyynnön ja lähettää tälle vahvistuksen.

2. MUUT EHDOT

A) SIIVOUS: Vuokraan sisältyy Tivolin siivous. TLKS ry:llä on oikeus periä ylimääräisestä siivouksesta 100 € sopimussakko, mikäli Tivolin/Tivolin edustan kunto vaatii tavanomaista suurempaa siivousta. Vuokraaja myös sitoutuu hakemaan Tivolille tuomansa tavarat sekä pullot ja tölkit seuraavan päivän aikana. Mikäli järjestäjä ei hae tavaroitaan seuraavan vuorokauden aikana, on TLKS ry:llä oikeus periä vuokraajalta sopimussakkona 100 € kattamaan tavaroiden pois viemisestä aiheutuvia kustannuksia. Poikkeuksista vuokraaja voi sopia TLKS ry:n neuvoston valtuuttaman henkilön kanssa.

B) KUNTO: Tila vuokrataan siinä kunnossa, jossa se on sopimuksentekohetkellä. Vuokraaja huolehtii siitä, että vuokra-aikana rikkoutunut omaisuus korjataan tai korvataan vuokranantajalle välittömästi täysimääräisenä. Juhlavieraiden rikkomista astioista korvaus on 3 €/kpl. TLKS ry:n edustaja ja vuokraaja tarkastavat yhdessä tilat ennen ja jälkeen tapahtuman. Vuokraaja vastaa kaikista vuokrattavassa tilassa vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista.

C) JÄRJESTYS: Vuokraaja vastaa siitä, ettei tilassa järjestettävä toiminta häiritse lähiympäristöä. Erityisesti on huolehdittava, ettei kadulla oleskele ihmisiä ja että ulko-ovea vartioidaan kutsumattomien vieraiden varalta. TLKS ry määrää työntekijänsä valvomaan tilaisuutta sen keston ajan. Valvovalla työntekijällä on oikeus puuttua mahdollisiin järjestyshäiriöihin ja tarvittaessa lopettaa tilaisuus. Vuokraaja vastaa siitä, että tapahtumassa noudatetaan Suomen lakia, yleisesti hyviä tapoja sekä Tivolin järjestyssääntöjä, jotka ovat osa tätä sopimusta. Mikäli Suomen lakia rikotaan, on vuokraaja siitä yksin vastuussa. TLKS ry sanoutuu täysin irti vastuusta tällaisissa rikkomustilanteissa. Jos tapahtuma joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, veloitetaan vuokraajalta koko vuokrasumma.

D) VASTUUHENKILÖ: Vuokraaja toimii vastuuhenkilönä, joka huolehtii sopimuksen ehtojen noudattamisesta vuokra-aikana.

E) MUUTA: Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata tai luovuttaa tiloja edelleen kolmannelle osapuolelle.
Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan yleisötilaisuudesta poliisille. Vuokraaja sitoutuu
huolehtimaan, ettei tiloihin tule enempää henkilöitä, kuin järjestyssäännöissä on mainittu.
Mikäli tapahtumatyyppi ei vastaa varauksessa ilmoitettua, on TLKS ry:llä oikeus periä
sopimussakon lisäksi tapahtumatyyppiä vastaava todellinen vuokrasumma.

F) ESITYSTEKNIIKKAHENKILÖKUNNAN PALKKAAMINEN: TLKS ry:n valtuuttama esitystekniikasta vastaava henkilö on palkattava tilaisuuteen, jossa halutaan käyttää valoja tai äänentoistoa muilla kuin oletusasetuksilla. Tämä pätee aina kun tilaisuuteen tulee yhtye, joka käyttää äänentoistoa. Esitystekniikkahenkilökunnan palkkauksesta TLKS ry veloittaa vuokraajalta hinnastoon merkityn summan.

G) KORONA: TLKS ry noudattaa toiminnassaan Varhan koronasuosituksia. Edellytämme, että näitä suosituksia noudatetaan myös Tivolilla järjestettävissä tapahtumissa. Vuokraaja vastaa ajankohtaisten koronasuositusten seuraamisesta ja koronasuositusten toteutumisesta järjestämässään tapahtumassa.

H) Tivolin vuokraajan on oltava vähintään 20-vuotias tai Tivoliklubin jäsen. Vuokraajan vastuulla on, että alaikäiset, jotka osallistuvat tapahtumaan Tivolilla, eivät juo alkoholia tapahtuman aikana. Jos ilmenee, että varaaja vuokraa Tivolia tapahtumaan, jonka luonteesta on etukäteen pääteltävissä, että tapahtumaan osallistuu alaikäisiä, jotka juovat alkoholia, on TLKS:n neuvoston valtuuttamalla henkilöllä oikeus purkaa tällainen vuokrasopimus.

Kohta 2H kohta on päivitetty vuokrausehtoihin 17/11/2023 ja soveltuu vain tapahtumiin, jotka on sovittu tämän ajankohdan jälkeen.

3. VUOKRAEHTOJEN RIKKOMINEN

Vuokraehtojen rikkominen oikeuttaa TLKS ry:tä laskuttamaan vuokraajalta sopimussakkona 100 €. Mikäli sopimusrikkomus tai sen aiheuttanut tapahtuma aiheuttaa TLKS ry:lle kustannuksia, joita sopimussakko ei kata, on TLKS ry:llä oikeus veloittaa kustannukset täysimääräisinä vuokraajalta.

4. PERUUTUSEHDOT

Tilavuokran voi peruuttaa maksutta viimeistään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista. Tämän jälkeen peruutuksesta peritään sopimussakkona puolet hinnaston mukaisesta vuokrasummasta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, peritään vuokrasumma kokonaisuudessaan. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti TLKS ry:n neuvoston valtuuttamalle henkilölle. Sähköposti katsotaan tämän kohdan mukaiseksi kirjalliseksi ilmoitukseksi.

5. VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi TLKS ry irtisanoa sopimuksen. Vuokraa ei tällöin peritä.

OP Duodecim Fimlab